Versterking pedagogisch team

Kids2b biedt kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers vanuit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen extra pedagogische ondersteuning als dat gewenst is.

Omdat de organisatie groeit en er meer vraag is naar ondersteuning wordt het pedagogisch team uitgebreid. Naast Wietske Couperus (al 12,5 jaar als pedagoog voor Kids2b) , is Aleida Kamphuis (rechts op de foto) aangesteld als Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach.

Wanneer pedagogisch medewerkers vragen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van kinderen bespreken ze die met ouders. Wietske en Aleida kunnen op verzoek van medewerkers en ouders in groepen komen kijken en adviseren over wat kinderen mogelijk (extra) nodig hebben aan begeleiding. Het pedagogisch team werkt nauw samen met onder andere het onderwijs (doorgaande leerlijnen), gemeenten (Voor- en Vroegschoolse educatie), JGZ en andere hulpverleners (voor kinderen die extra zorg nodig hebben).

COR neemt een kijkje achter de schermen

 

In 2018 bespreekt de Centrale Ouderraad met de directie en soms samen met de pedagoog en clustermanager verschillende thema’s die voor ouders belangrijk zijn. We voeren een lastige maar goede discussie over het vaccinatiebeleid en ook het nieuwe voedingsbeleid komt uitgebreid aan de orde. Met een gespecialiseerd bedrijf bespreken we hoe de organisatie zich waar mogelijk kan voorbereiden op aardbevingsrisico’s. In het najaar geeft de COR advies op de nieuwe tarieven voor 2019. Omdat de bepaling van tarieven best complex is stelt de directie voor om in het voorjaar 2019 samen met de Centrale ouderraad de begroting van Kids2b door te nemen. Fijn om zo een kijkje achter de schermen te krijgen. In 2019 zal de COR ook samen met de directie bespreken hoe we veilig vervoer van kinderen organiseren nu er nog geen duidelijkheid is over de inzet van de stint.

Uitbreiding uren Peuteropvang voor alle 2-jarigen in Ten Boer

Op verzoek van de gemeente Ten Boer (vanaf 2019 gemeente Groningen) biedt Kids2b m.i.v. 1 januari 16 uur Peuteropvang aan alle peuters van 2 tot en met 4 jaar. Ook voor peuters die een extra stimulans nodig hebben in b.v. hun sociaal-emotionele of taalontwikkeling is dit een positieve maatregel. Kids2b overlegt met alle ouders of en op welke wijze dit aanbod van de gemeente kan worden ingevuld. Er is een speciaal programma ontwikkeld voor peuters die bv. via het consultatiebureau een indicatie krijgen voor een zogenaamd VVE-aanbod. De gemeente betaalt dan de helft van de kosten. Het aantal uren dat door de gemeente wordt vergoed wordt in 2019 verruimd van 6 naar 16 uur.

Centrale Ouderraad over de vaccinatie-discussie

Laten we onze kinderen wel of niet inenten tegen kinderziekten en wat betekent het als sommige ouders om welke reden dan ook ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten inenten? Wat betekent dit dan voor het gevoel van veiligheid voor alle kinderen? Hoeveel kinderen zijn er eigenlijk niet ingeënt? Het onderwerp wordt op initiatief van de directeur van Kids2b geagendeerd voor de septembervergadering van de COR en samen met de pedagoog voeren we een goede en soms lastige discussie.

Kids2b heeft een nieuw voedingsbeleid

Begin dit jaar hebben wij u met trots ons nieuwe visiedocument “Groei door verbinding” mogen presenteren. Centraal hierin staan onze 3 speerpunten:

  1. Voeding & Beweging
  2. Buiten
  3. Taal

De afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit pedagogisch medewerkers, teamleiders en onze pedagoog, zich druk beziggehouden met het onderwerp ‘voeding’. Eén van de onderwerpen die zij op zich hebben genomen is het onder de loep nemen van ons voedingsbeleid en deze daar waar gewenst aan te passen. Ook leden van uw Centrale Ouderraad hebben meegelezen en waardevolle input gegeven.

Wat is er anders?

Voor ons nieuwe voedingsbeleid hebben wij als uitgangspunt de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum genomen. Beter bij u bekend als de Schijf van Vijf.