Medezeggenschap

Zowel ouders als Kids2b vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren over belangrijke onderwerpen die de opvang van hun kind(eren) aangaan. Landelijk is dit geregeld in de Wet Kinderopvang die een ouderraad per locatie verplicht stelt. Verder worden bepaalde eisen gesteld aan de samenstelling van de ouderraad en aan het reglement van de ouderraad. De centrale ouderraad bestaat uit afgevaardigden uit de ouderraden van de locaties. De medezeggenschap richt zich in het beginsel op de kwaliteit van de opvang in de breedste zin van het woord.

De medezeggenschap van ouders binnen het peuterspeelzaalwerk is georganiseerd middels een cliëntenraad. Deze cliëntenraad komt voort uit een afvaardiging van oudercommissies of namens oudercommissies, uit de verschillende gemeenten waarbij het peuterspeelzaalwerk is aangesloten bij Kids2b.

Voor meer informatie:
Reglement Ouderraad
Reglement Ouderraad GOB
Centrale Ouderraad
Reglement Cliëntenraad Peuterspeelzaalwerk
Belangenvereniging