Peuters zijn talenwonders

Kinderen zijn echte talenwonders. De eerste jaren ontwikkelt hun taal zich razendsnel. Het is belangrijk dat kinderen veel taal horen: samen praten, spelen en liedjes zingen. Voor sommige peuters met een taalachterstand (en ook andere kinderen) is het belangrijk dat extra aandacht aan taal wordt besteed. Het landelijk programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voorziet hierin. Kids2b-medewerkers worden regelmatig getraind in de VVE-methodiek omdat het een belangrijk onderdeel is van het vakmanschap in de kinderopvang.

In november konden 17 pedagogisch medewerkers van Kids2b hun opleiding afronden met hun VVE-diploma.

Pedagogisch medewerkers leren om peuters al op jonge leeftijd spelenderwijs en themagericht taal bij te brengen en meteen andere ontwikkelingsgebieden aan te spreken. Hiermee wordt d.m.v. voor- en vroegschoolse educatie spelenderwijs een stimulerend en taalrijk aanbod gedaan waarmee de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek, en op sociaal-emotioneel wordt gestimuleerd.

De pedagogisch medewerkers ontwikkelen in de training de volgende vaardigheden:

  • Spel als bron zien van leren en ontwikkeling;
  • De drie V’s verkennen, verbinden en verrijken te hanteren als educatief model;
  • Kansen te zien, te benutten en te creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  • De speelleeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten;
  • Het plannen van het management op hun groep;
  • Het reflecteren op hun eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren (opbrengstgericht werken).